2016. május 30., hétfő

élj, lassan, türelemmel, szeretettel

csak annak vagy útban, ki önmagát se tudja, hol van
csak annak vagy útban, ki álmát kergeti a porban
csak annak vagy útban, ki sietve hajszolja ön magát
csak annak vagy útban, ki életnek tetteti ön holtát

2016. május 29., vasárnap

Nincs más név, amely által megtartathatnánk

"Nincsen senkiben másban üdvösség: mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nekünk megtartatnunk."
Cselekedetek 4:12
http://bible.com/84/act.4.12.HUNK

Nincs más név, amely által megtartathatnánk.

"Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb,  hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké;  és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére."
Filippi 2:9‭-‬11
http://bible.com/920/php.2.9-11.RÚF

Jézus Krisztus neve minden névnél nagyobb.

"Mert benne lakik az istenség egész teljessége testileg, és benne jutottatok el ti is ehhez a teljességhez, mert ő a feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak. Benne vagytok körülmetélve is, de nem kézzel végzett körülmetéléssel, hanem a Krisztus szerinti körülmetéléssel, a halandó test levetése által. A keresztségben vele együtt voltatok eltemetve, és vele együtt fel is támadtatok az Isten erejébe vetett hit által, aki feltámasztotta őt a halottak közül. Titeket is, akik halottak voltatok vétkeitekben és testetek körülmetéletlenségében, ővele együtt életre keltett, megbocsátva nekünk minden vétkünket. Eltörölte a követeléseivel minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, és eltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztfára. Lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk."
Kolossé 2:9‭-‬15
http://bible.com/920/col.2.9-15.RÚF

Benne lakik az istenség egész teljessége testileg.

"Jézus pedig hozzájuk lépett, és így szólt: Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön."
Máté 28:18
http://bible.com/920/mat.28.18.RÚF

Minden hatalom Jézus Krisztusé mennyen és földön.

"Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is mint a megfeszítettről."
1Korinthus 2:2
http://bible.com/920/1co.2.2.RÚF

Nem kell máshol keresgélnünk.

"Gondolj mindig Rám, légy az Én hívem! Imádj Engem, és ajánld tiszteletedet Előttem, s így kétségtelenül el fogsz jutni Hozzám! Ezt megígérem neked, mert nagyon kedves barátom vagy. Add fel a vallás minden változatát, s hódolj meg egyedül Énelőttem! Én megszabadítalak minden bűnös visszahatástól, ne félj!"
Bhagavad Gítá 18.65-66

Add fel a vallás minden változatát! Nincs szükség vallásra, prófétára, gurura többé. Csak Jézus Krisztus.
Nincs más név. Minden előző név érvényét vesztette. Minden rá következő név indokolatlan. Jézus Krisztus neve kiemelkedik minden név közül. Nem kell más. Istent Jézus nevén át hívhatjuk segítségül a leghatalmasabban. Ezért a leghatalmasabb ima mind közül a Jézus-ima: "Uram Jézus Krisztus, könyörülj rajtam!". Mert ha csak megérinted Jézus nevét, meggyógyulsz, mind te, mind a te házad népe.

2016. május 23., hétfő

Rézkígyó

Az ember elköveti a bűnt, ez már így megy Ádám és Éva óta, mert a tudást választottuk a kapcsolat helyett. Ez följegyzésre kerül egy helyen. Ez a bűn emléke. A bűn emléke köti a baltettet az emberhez, mintha egy eltéphetetlen szállal odakötnék. Ez a kötés addig ott van, míg Isten el nem oldozza. Akkor az emlék kitörlődik arról a helyről, ahol addig rögzítve volt. És olyan lesz, mintha a baltett meg sem történt volna. #Akashakrónika #közöstudatalatti #Istentudfelejteni #Életkönyve

Mivel a tudást választottuk, az rabul ejtett minket, Isten odaadott minket a tudás rabszolgáiul, hogy megtanuljuk, a tudás egyedül az Ő kezében van. Mi ha tudást szerzünk, nem tudunk helyesen látni az alapján, mert nincs olyan látásunk, mint Neki. Csak akkor szabadulhatunk ki ebből a bűvkörből, ha a tudás helyett megint a kapcsolatot választjuk, ha tudni szeretnénk valamit, nem utánaolvasunk, nem rákeresünk, nem megkérdezünk valakit, nem emlékeinkre hagyatkozunk, nem kikövetkeztetni próbáljuk, hanem megkérdezzük Őt. Ha problémánk akad, neki mondjuk el. Ha örömünk adódik, Vele örülünk együtt. Ez a visszatérés Istenhez, ahol a kapcsolat ismét helyreáll és a tudás Annál marad, Akié.

A kérdés már csak az, mióta világ a világ, hogy hogy lehet azokat a szálakat eloldatni Istennel? Mit tegyünk, hogy ne legyünk bűn-emlékek leláncolt rabjai? Sok pórbálkozás volt már rá, szemet-szemért, fogat fogért, vagyis ha valaki elpusztított valakit, őt is elpusztították, ha ellopott valamit, tőle is elvettek. Az igazság helyreállt, de az emlékek ott maradtak. Vezekeltek az emberek, aszkézist gyakoroltak, sanyargatták magukat, hátha eltörlődnek a szálak. Sokat szenvedtek így, de a szálak maradtak.

Hogyan lehet hát a szálakat eloldani? Miért vannak ott? Miért kötöz az emlékezet? Hogy emlékezzünk: adósságunk van. Mert amikor elkövettük, nem éltük át, csak az egyik oldalt, az élvezőét. És a tudás csak úgy teljes, ha mindkét oldalát átéljük, a szenvedőét is teljességgel átéljük. Ezért van a szenvedés a világban. Addig azt hisszük a dolgokról, hogy vagy jók, vagy rosszak, vagy boldogság, vagy szenvedés. De egyik sem, mert a dolgok csak úgy vannak. Ezt kell megértenünk és ha az egészet ismerjük, akkor jutunk el a teljes ismeretre. De akkor sem vagyunk képesek a tudás birtoklására.

És Isten látta, hogy végtelen lesz a szálakkal való megkötöződés és nem hogy kevesebb lenne az emlékszál az idő múlásával, hanem egyre több, mert bűn elkövetését bűn követi. És Isten látta, hogy Neki kell itt cselekedni. És Isten elhasította magát és emberré vált és végigélt egy életet, bűnök, emlékek, emlékhalmozás nélkül. És megmutatta, hogy így lehet élni emberként, a többi csak próbálkozás. Majd mikor eljött az ideje, önmagát, ezt a tökéletes, tiszta Bárányt, engedte, hogy az első Ádám tetteinek gyümölcse megeméssze, a második Ádám magába szippantotta az első Ádám minden cselekedetét. És a tökéletes Bárány lett a tökéletes áldozat, a helyreállítás, az igazságtétel, amiért a bűnök kiáltottak. Így a Bárány kimúlt, s magával vitte a halálba a bűnöket, s a bűnök emlékét, a betegségeket, a gyengeségeket, s mindent, amit az első Ádámtól örököltünk és amiért felelősek vagyunk.

Majd a Bárány, mivel maga Isten, összegyűjtötte erejét, a világteremtő életet és feltámadt a halálból, mert az képtelen volt Őt fogva tartani. A Bárány ekkor már Oroszlán volt és felemelkedett oda, ahonnan jött. És azzá lett, a felemelt Jellé, a Rézkígyóvá, akire ha az emberek, ha megmarta őket a bűn kígyója, felnéznek és ha felnéznek Rá, a marás elmúlik. Így oldotta meg Isten Ő maga, hogyan törlődjenek el az emlékek, a bűnök, a betegségek, a gyengeségek, a szenvedés. A kapcsolat helyreáll minden embernél, aki hisz. És akkor már nincs tudás, csak kapcsolat. És aki hisz és felnéz a Jelre, meggyógyul, megtisztul. Nem marad tudás, nem marad krónika, csak a kapcsolat, az Élet. A kapcsolat pedig a szüntelen imádság. A kapcsolat ereje a hit. A Bárány, a második Ádám, az Oroszlán, a Jel, a Rézkígyó pedig Jézus Krisztus.

2016. május 21., szombat

Jézuson át

"Mert ahogy az Atya feltámasztja a halottakat, és életre kelti őket, úgy a Fiú is életre kelti azokat, akiket akar. Az Atya nem is ítél meg senkit, hanem az ítéletet egészen a Fiúnak adta át, hogy mindenki úgy tisztelje a Fiút, ahogyan az Atyát tisztelik. Aki nem tiszteli a Fiút, az nem tiszteli az Atyát sem, aki őt elküldte. Bizony, bizony, mondom nektek: aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Bizony, bizony, mondom nektek, hogy eljön az óra, és az most van, amikor a halottak hallják az Isten Fiának a hangját, és akik meghallották, élni fognak. Mert ahogyan az Atyának van önmagában élete, úgy a Fiúnak is megadta, hogy élete legyen önmagában. Sőt arra is adott neki hatalmat, hogy ítéletet tartson, mert ő az Emberfia. Ne csodálkozzatok ezen, mert eljön az óra, amelyben mindazok, akik a sírban vannak, meghallják az ő hangját, és kijönnek: akik a jót tették, az életre támadnak fel, akik pedig a rosszat cselekedték, az ítéletre támadnak fel."
János 5:21‭-‬29
http://bible.com/920/jhn.5.21-29.RÚF

Isten, az Atya nem ítél többé senkit. Az ítéletet egészen a Fiúnak, Jézus Krisztusnak adta át. Jézus lett az ítélőbíró. Ezért mindenki úgy kell, hogy tisztelje Jézust, ahogyan Istent tisztelik. Aki nem tiszteli Jézust, az nem tiszteli Istent sem. Aki nem hisz Jézusban, nem hisz Istenben sem. Jézus ezért jóval több, mint egy próféta, egy tanító, egy mester, egy guru. Aki Jézusban hisz, minden vallást, hitet, hagyományt megszűnik követni, mert csak ő van, aki hitet érdemel. Ő az Emberfia, aki eljött, ahogyan az ószövetségi próféták előre megmondták és aki ismét eljön, ahogyan előre megmondta. Akkor már nem tanítani jön, hanem ítéletet tartani. Az ítélet alapja pedig a tett: akik a jót tették, az életre mennek, akik pedig a rosszat cselekedték, az ítéletre mennek. "Íme, most van a kegyelem ideje! Íme, most van az üdvösség napja!" - 2Kor 6:2, az idő, amikor átgondolhatunk mindent, visszatérhetünk Istenhez, aki az Atyánk, a mennyei Papánk. Ha minden hitünket, amit más értéktelen babonaságra, hitre, hagyományra, módszerre pazaroltunk, Őrá vetjük, akkor olyan nagy hitet nyerünk, amivel semmi sem lesz lehetetlen nekünk. Nem kell más ehhez, mint alázat, beismerés, megfordulás, hogy a dicsőséget, elismerést, amit magunknak elloptunk, visszaadjuk Neki, a Teremtőnek. Ehhez az út Jézus.

2016. május 20., péntek

Szegény, de bölcs gyermek

Többet ér a szegény, de bölcs gyermek a vén, de ostoba királynál, aki nem ismeri el, hogy figyelmeztetésre szorul. Amaz a fogházból is kikerül, és király lesz, még ha szegénynek született is emennek az uralkodása idején.
Prédikátor 4:13‭-‬14

http://bible.com/920/ecc.4.13-14.RÚF

Ez egy Salamon király által látott ószövetségi prófécia Jézus Krisztusról, aki szegény gyermekként született Heródes király idején. Heródes vén volt, de ostoba és nem értette meg, hogy Jézus királysága nem földi és azt hitte, a gyermek veszélyezteti hatalmát. Jézus családja elmenekült Heródes haragja elől, Egyiptom "fogházában" keresve menedéket, ahonnan emennek halála után kikerült és végül királlyá lett, királyok Királyává.

Láttam, hogy aki csak él, és jár-kel a nap alatt, a másikkal, a gyermekkel tart, aki amannak a helyébe lép. Határtalanul nagy az a nép, amelynek élére kerül. De az utána következők már nem örülnek neki. Mert ez is hiábavalóság és hasztalan erőlködés.
Prédikátor 4:15‭-‬16

http://bible.com/920/ecc.4.15-16.RÚF

Amannak, Heródesnek helyébe lépett és Izrael királya lett. Nem testi, de lelki értemben. Határtalanul nagy az ő népe, mert nemcsak Izrael fiait vezeti jó pásztorként, hanem mindazokat napkeletről és napnyugatról, akik hallgatnak az ő szavára és hitükkel megpecsételik, hogy igaz ő, igazak szavai és igazak az ő cselekedetei. Ő a királyok Királya, aki uralkodik a népeken vasvesszővel és a jó pásztor, aki vezeti az ő juhait. Az ő juhai pedig hallgatnak az ő szavára, mert ismerik az ő hangját. Nem hallgatnak más szavára, nem követnek rablót, tolvajt, vagy szolgát.

2016. május 19., csütörtök

A Szent Lélek kora

Jézus erre ismét ezt mondta nekik: Békesség nektek! Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. Ezt mondva rájuk lehelt, és így folytatta: Vegyetek Szentlelket! Akiknek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek, akikéit pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak.
Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek: Jézus a Krisztus, az Isten Fia, és e hitben életetek legyen az ő nevében.
János 20:21‭-‬23‭, ‬31 RÚF

http://bible.com/920/jhn.20.21-31.RÚF

A Szent Lélek kora van. Jézus felemelkedett, de elküldte maga helyett az előre megígért Szent Lelket. Nem hagyott minket egyedül. Nem vagyunk sötétségben. Ránk lehellte, majd Pünkösdkor egészen beteljesítette, itt van. Jó nekünk így. S bár a világban sötétség honol, aki kéri az Atyától, annak Ő ad Szent Lelket. A Szent Lélek Jézust dicsőíti és Jézusról szól, mert az övéből merít. A Szent Lélek a mi Vigasztalónk, Pártfogónk, Mesterünk, Tanítónk, aki megtanít minket mindenre, s megjelenti az eljövendő dolgokat. Megtanít minket hogyan szóljunk, Ő adja a szavakat és vezeti lábunkat az Ő ösvényén. Ő az, aki megtanít minket azokra is, amikre akkor még Jézus nem taníthatott meg, mert még nem volt itt az ideje. Az Ő bennünk való jelenlétének bizonyítékai, gyümölcsei is vannak: szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. És a Szent Lélek ad számtalan lelki ajándékot is, legelőször a nyelveken szólást, mely által csodálatos emberi és angyali nyelveken dicsérhetjük Istent. Lélekben épülhetünk így, s egy testté válunk, Krisztus testévé, mindaz, aki hisz Jézusban. Éppen ezért, mivel ilyen kegyelemben élünk, szolgálatunk van: az Istennel való békéltetés, a megbocsátás és a Jézusban való hit, valamint az, hogy szóljuk a Szent Lélek szavait mindenütt, mert azok a szavak, a Szó: üzenet, tanítás mindenkinek. Van egy parancsolatunk is Jézustól, hogy egymást szeressük. Így van egy test, Jézus Teste, s mi annak sokan tagjai. S van egy Lélek, aki ezt betölti. Nincs hiány. A kor sötétségében az igazi világosság fénylik és aki világosságra vágyik, megtalálja, nem kell, hogy sötétségben botorkáljon. Kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtok, s a zörgetőnek megnyittatik.

Elvégeztetett

Miután Jézus elfogadta az ecetet, ezt mondta: Elvégeztetett! És fejét lehajtva, kilehelte lelkét.
János 19:30
http://bible.com/920/jhn.19.30.RÚF

Elvégeztetett! Ez az emberi történelem csúcspontja. Értelme. Vége. Nincs tovább. Nincs mit hozzátenni. Nincs szükség több avatarra, prófétára, vallásra, tanításra ezután. Jézus elég mindenre, benne minden összpontosul. Amit el kellett végezni, elvégzett. A megváltás elkészült, befejeződött. Nem kell tovább várni, nem kell tovább keresni, nem kell az üdvösségért, a megmenekülésért tenni egyénileg semmit. Nincs értelme önmagad csiszolgatásának. Csak higgy Jézusban. És hitedet kövessék annak cselekedetei. Elvégeztetett!

2016. május 17., kedd

Tudom, hogy az én Megváltóm él

Nem félek tőle, hogy bűnös vagyok. Nem takargatom, hogy vannak vétkeim, s nem próbálom magam tökéletesnek mutatni. Van, ki ennyi botlással depressziós lesz, sikertelennek, értéktelennek érzi magát. Nem félek az újraszületéstől. Nem menekülök előle megvilágosodásba, mint egy jógi. Nem félek a kárhozattól. Nem menekülök előle az üdvösségbe, mint egy keresztény. Tudom, hogy az én Megváltóm él és ítélőbírám irgalmas. Akár a fajok legalacsonyabbjába száműz, akár a kénkővel égő tüzes lávába, nem félek. Elfogadom, megérdemlem, igazságosnak érzem. Mindent elfogadok Tőle egészen. Nem félek, mert velem van mindig, szeret mindig és akárhova jutok egyszer, ott is ott lesz velem. Semmi sem választhat el Tőle. Ezért nem vagyok sem jógi, sem keresztény. Egy Isten van, aki nem válik el tőlem, Aki Vagyok.

2016. május 12., csütörtök

Béke

Isten nemcsak kegyelmes, de ítél is. Kegyelemmel és igazsággal teljes. Ha el tudod egy szép napon fogadni, hogy Isten téged megítél, elítél és azt tesz veled, amit akar és igaza lesz és úgy lesz jó neked és ott lesz jó neked, ahova ő tesz, s amivé ő tesz: ez a béke forrásává lesz benned. Isten az ítéletet egészen átadta Jézusnak, aki a Krisztus, így a békét Jézussal kell megkötnöd, ettől jön benned létre ez a béke. Van az emberben egy alapvető, veleszületett félelem az ítélettől, s így végső soron Istentől is. Ez adja a halálfélelem erejét is. Ha Istennel Jézuson keresztül békét kötsz, minden félelem erejét veszti és olyan békességet nyersz, ami minden értelmet meghalad. Köss békét és lesz békéd!

Ámde békét ne félelemből köss Jézussal, ne azért, mert el akarod kerülni az ítéletet! Mennyi ember lesz kereszténnyé, mert fél a haláltól, fél az ítélettől és végső soron fél magától Istentől és ha "megtér", örök életbiztosítást köt magára, így hiszi. Bizony, ezek az emberek nem nyertek igazi békét, mert nem ismerték meg az igaz Istent és akit elküldött, Jézus Krisztust.

Békét megadásból, elfogadásból köss Jézussal, elismerve, hogy mindenben igaza van, s nincs ellenvetésed. És bárhogy ítél felőled, úgy lesz igazságos, úgy lesz jó. Félsz a haláltól, vagy kénkővel égő tüzes lávától, vagy ki tudja, milyen rémképtől? Vágyj oda. Menj bele. Ott és úgy lesz jó neked, ahová ő tesz, bármit ítél, örülni fogsz, mert ő tette veled, mert ő szeret és a javadat akarja és soha sehol nem hagy el téged.

Az, hogy jogosan el leszel ítélve, azért tölt el félelemmel, mert nem ismered Istent, nem bízol benne, ő életed hatalmas rizikója, akit nem tudsz kontrollálni és ez zavar téged. Ne az örök életért menekülj hozzá, tőle menekülve! Kezdd el szemlélni Jézust és akkor megismered, milyen Isten. És bízni fogsz benne és szeretni fogod. És akkor megszűnik minden félelmed és bátran rábízod az ítéletet, halált és mindent, amin nincs hatalmad.

Békesség, igazi békesség megismerésből, s szeretetből, bizalomból terem. Ezt jelenti hinni.

"Azzal lesz teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához, mert amint ő van, úgy vagyunk mi is e világban." (1Jn 4:17)

2016. május 5., csütörtök

Hiszel-e az Emberfiában? - 2. rész

A "Jézus-dolog", a Jézusban való hit igazi fordulópont az Istenbe vetett hitben. Addig éppenséggel akár "minden egy", "minden jó", "minden út ugyanoda vezet" - vélhetné az ember, pedig nem egészen így van. A fordulópont pontosan Jézus személye. Sarokkő. Van előtte és van utána. Hogy hogyan viszonyulsz hozzá, ez alapvető. Jézus korában az írástudók, farizeusok és a főpapok is nagyon hívők voltak, példamutatóan vallásgyakorlók, akik buzgón, teljes hittel hittek az egy Istenben. Jézus egy példázatában ki is emeli hálaadásukat, mivel sokat imádkoztak, tisztították magukat testileg, lelkileg hálával, imával, áldozattal, mosakodásokkal, vízzel, amilyen módon csak tudtak.

De nem hittek Jézusban. Erre mondta Jézus, hogy ez maga a bűn: "És amikor (a Szent Lélek) eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság, és mi az ítélet. A bűn az, hogy nem hisznek énbennem; az igazság az, hogy én az Atyához megyek, és többé nem láttok engem; az ítélet pedig az, hogy e világ fejedelme megítéltetett." (János 16:8-11, http://bible.com/920/jhn.16.8-11.RÚF).

És el is magyarázta egy jól érthető példázatban, hogy mi a baj azzal, ha nem hisznek benne:
"Hallgassatok meg egy másik példázatot! Volt egy gazda, aki szőlőt ültetett, kerítéssel vette körül, borsajtót készített, és őrtornyot épített, azután bérbe adta szőlőmunkásoknak, és idegenbe távozott. Amikor eljött a szüret ideje, elküldte szolgáit a munkásokhoz, hogy vegyék át a neki járó termést. A munkások megfogták szolgáit, és volt, akit megvertek, volt, akit megöltek, és volt, akit megköveztek. Ekkor újabb szolgákat küldött, többet, mint először, de ugyanígy bántak azokkal is. Utoljára pedig fiát küldte el hozzájuk, mert úgy gondolta: A fiamat meg fogják becsülni. De amikor a munkások meglátták a fiát, így szóltak egymás között: Ez az örökös! Gyertek, öljük meg, hogy mienk legyen az örökség. Majd megragadták, kidobták a szőlőn kívülre, és megölték. Amikor megjön a szőlő ura, vajon mit tesz ezekkel a munkásokkal? Ezt felelték neki: Rosszért rosszal fizetve elpusztítja őket, a szőlőt pedig más munkásoknak adja ki, akik megadják neki a termést a maga idejében. Megkérdezte tőlük Jézus: Sohasem olvastátok az Írásokban: „A kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő, az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben”? Ezért mondom nektek, hogy elvétetik tőletek az Isten országa, és olyan népnek adatik, amely megtermi annak gyümölcseit. És aki erre a kőre esik, összezúzza magát, akire pedig ez a kő ráesik, azt szétmorzsolja. Amikor a főpapok hallották példázatait, megértették, hogy róluk beszél." (Máté 21:33-45, http://bible.com/920/mat.21.33-45.RÚF).

Sarokkőnek nevezte magát, vagyis olyan valaminek, amin áll, vagy bukik minden, olyan valaminek, amin a dolgok megfordulnak és színt kell, hogy valljanak. Addig mindenki, aki hisz az egy Istenben, egyforma. De hogy hisz-e Jézusban? Ez megkülönböztető. Még a tanítványait is megosztotta ez a dolog. Volt egy pont, ahol azt mondta nekik: "De vannak közöttetek néhányan, akik nem hisznek. Mert Jézus kezdettől fogva tudta, hogy kik azok, akik nem hisznek, és ki az, aki el fogja árulni őt. És így folytatta: Ezért mondtam nektek, hogy senki sem jöhet hozzám, ha nem adta meg ezt neki az Atya. Ettől fogva tanítványai közül sokan visszavonultak, és nem jártak vele többé." (János 6:64-66, 
http://bible.com/920/jhn.6.64-66.RÚF). Még közülük is sokan visszavonultak, mert nem hittek igazán Jézusban.

Vagyis tényleg sarokkő. Aki erre a kőre esik (aki aláveti magát Jézusnak és hisz benne), összezúzza magát (nem marad többé ugyanaz, bensőleg megváltozik), akire pedig ez a kő ráesik (aki nem veti alá magát neki, nem hisz benne), azt szétmorzsolja (elveszít mindent).

Igaz az, hogy a "Jézus-dolog" gondolkodtató. Vízválasztó. Döntést igényel. Aláveted magad Jézusnak, Istennek, s ha hiszel benne, követni fogod és tanítványává leszel. Ezt mondta: "Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék! Aki hisz énbennem, ahogy az Írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Ezt pedig a Lélekről mondta, akit a benne hívők fognak kapni, mert még nem adatott a Lélek, mivel Jézus még nem dicsőült meg." (János 7:37-39, http://bible.com/920/jhn.7.37-39.RÚF).

Jézus az élő Ige, aki Isten: "Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt. Ő kezdetben Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött." (János 1:1‭-‬3, http://bible.com/920/jhn.1.1-3.RÚF). A Szó, Aki kezdetben ott volt, Aki Istennél volt és Isten volt, Aki által minden lett és nélküle semmi sem lett, ami létrejött: a Legyen. Minden teremtésnél Őt hívta Isten: "Legyen ...". És aminél Legyent hívták, az lett. "Legyen" lefordítva: Ámen. Ez Jézus Krisztus neve arámiul. Ámen, a hű és igaz tanú, a Szó, az Ige, Aki Isten. Szanszkritül az Ámen: Om, bengáliul, pandzsabiul: Ong. "Legyen", az Ige másképp fogalmazva: "Vagyok". Ez héberül YHVH, Jahve, vagy Jehova. Jahve, Om, Ong, Ámen, Vagyok, Legyen: ezek mind Jézus nevei, aki a Krisztus. Nincs más út Istenhez, csak Jézus, a Vagyok, az Ámen, az Om, az Ong. Mert Jézus és Isten Egy és Jézus Isten. Ő a Szabadító.

Jézus, az élő Ige, aki Isten, olyan valaki, akit a világ nem szívesen fogad be: "Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert: ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt: a saját világába jött, de az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazoknak, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek." (János 1:9‭-‬13, http://bible.com/920/jhn.1.9-13.RÚF). A saját világába jött, a saját népéhez, de az övéi nem fogadták be őt, nem ismerték fel őt, hanem megvetették, gúnyolták, gyűlölték, elítélték, általszegezték. De a halálnak lehetetlen volt fogva tartania őt, mert ő az Élet fejedelme. Ezért életét a maga idejében letette, majd azután ismét fölvette. Ezt azokért tette, akik az ő nevében hisznek, hogy azok közül egy se vesszen el, hanem bűneinek általa meghalva az Igazságnak éljen örökké. Akik hisznek őbenne, azok befogadják, s azoknak hatalmat ad arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazoknak, akik hisznek az ő nevében. Ez az ő népe, ez az ő világa, ez az ő családja. A többi egy napon elmúlik.

Jézus születésekor volt Jeruzsálemben egy egy igaz és kegyes ember, Simeon, aki a templomban az újszülött Jézust meglátva így prófétált: "Íme, ő sokak elesésére és felemelésére rendeltetett Izráelben, és jelül, amelynek ellene mondanak – a te lelkedet is éles kard járja majd át –, hogy nyilvánvalóvá legyen sok szív gondolata." (Lukács 2:34‭-‬35, http://bible.com/920/luk.2.34-35.RÚF). "Jelül, amelynek ellene mondanak", vagyis ez az az ellenkezés, ami a világban az emberekben van, ha Jézus nevét meghallják. Istenről mindenki szívesen beszélget, de Jézus tabu.

Miért van ez?
- Mert Úr: "Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet hozzak a földre. Nem azért jöttem, hogy békességet hozzak, hanem hogy kardot. Azért jöttem, hogy szembeállítsam az embert apjával, a leányt anyjával, a menyet anyósával, és így az embernek ellensége lesz a háza népe. Aki jobban szereti apját vagy anyját, mint engem, az nem méltó hozzám; aki jobban szereti fiát vagy leányát, mint engem, az nem méltó hozzám; és aki nem veszi fel keresztjét, és nem követ engem, az nem méltó hozzám. Aki megtalálja életét, az elveszti azt, aki pedig elveszti életét énértem, az megtalálja azt." (Máté 10:34-39, http://bible.com/bible/920/mat.10.34-39.RÚF).
- Mert az igazságról beszél, ami világosság: "Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról: mindenki, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra." (János 18:37, http://bible.com/920/jhn.18.37.RÚF).
- Mert az emberek jobban szeretik a sötétséget, mint a világosságot, s ez megítéli őket: "Aki hisz őbenne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt Isten egyszülött Fiának nevében. Az ítélet pedig az, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak. Mert aki rosszat cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy le ne lepleződjenek a cselekedetei. Aki pedig az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hogy nyilvánvalóvá legyen cselekedeteiről, hogy Isten szerint cselekedte azokat." (János 3:18‭-‬21, http://bible.com/920/jhn.3.18-21.RÚF).
- Mert nem szentesíti azt, hogy úgy élj, ahogy akarsz, tetszésed szerint: "Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt vagy a próféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat. Mert bizony mondom nektek, hogy amíg az ég és a föld el nem múlik, egy ióta vagy egy vessző sem vész el a törvényből, míg az egész be nem teljesedik. Tehát ha valaki a legkisebb parancsolatok közül akár csak egyet is eltöröl, és úgy tanítja az embereket, az a legkisebb lesz a mennyek országában; ha pedig valaki ezeket megtartja és tanítja, nagy lesz az a mennyek országában. Mert mondom nektek, ha a ti igazságotok nem múlja felül az írástudók és farizeusok igazságát, akkor semmiképpen sem mentek be a mennyek országába." (Máté 5:17-20, http://bible.com/bible/920/mat.5.17-20.RÚF).
- Mert a szavának súlya van: "Aki hisz énbennem, az nem énbennem hisz, hanem abban, aki elküldött engem; és aki engem lát, az azt látja, aki elküldött engem. Én világosságul jöttem a világba, hogy aki hisz énbennem, ne maradjon a sötétségben. Ha valaki hallja az én beszédeimet, de nem tartja meg azokat, én nem ítélem el azt; mert nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem azért, hogy megmentsem. Aki elvet engem, és nem fogadja el az én beszédeimet, annak van ítélő bírája: az az ige, amelyet szóltam, az ítéli el őt az utolsó napon. Mert én nem magamtól szóltam, hanem aki elküldött engem, maga az Atya parancsolta meg nekem, hogy mit mondjak, és mit beszéljek. Én pedig tudom, hogy az ő parancsolata örök élet. Amit tehát én mondok, úgy hirdetem, ahogyan az Atya mondta nekem." (János 12:44-50, http://bible.com/bible/920/jhn.12.44-50.RÚF).
- Mert meghasonlást okoz: "Azért jöttem, hogy tüzet bocsássak a földre, és mennyire szeretném, ha már lángolna! Keresztséggel kell azonban még megkereszteltetnem, és mennyire gyötrődöm, míg ez végbe nem megy! Azt gondoljátok, azért jöttem, hogy békességet hozzak a földre? Mondom nektek: semmiképpen, hanem inkább meghasonlást. Mert mostantól fogva, ha öten lesznek egy családban, meghasonlik három a kettővel, és kettő a hárommal. Meghasonlik az apa a fiával, és a fiú az apjával, az anya a leányával, és a leány az anyjával, az anyós a menyével, és a meny az anyósával." (Lukács 12:49-53, http://bible.com/bible/920/luk.12.49-53.RÚF).
- Mert ő igazi szabadító: "Mert Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Aki hisz őbenne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt Isten egyszülött Fiának nevében." (János 3:17‭-‬18, http://bible.com/920/jhn.3.17-18.RÚF).

"Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen."

Az igazi világosság

"Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert: ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt: a saját világába jött, de az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazoknak, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek." (János 1:9‭-‬13, http://bible.com/920/jhn.1.9-13.RÚF)

A saját világába jött, a saját népéhez, de az övéi nem fogadták be őt, nem ismerték fel őt, hanem megvetették, gúnyolták, gyűlölték, elítélték, általszegezték. De a halálnak lehetetlen volt fogva tartania őt, mert ő az Élet fejedelme. Ezért életét a maga idejében letette, majd azután ismét fölvette. Ezt azokért tette, akik az ő nevében hisznek, hogy azok közül egy se vesszen el, hanem bűneinek általa meghalva az Igazságnak éljen örökké. Akik hisznek őbenne, azok befogadják, s azoknak hatalmat ad arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazoknak, akik hisznek az ő nevében. Ez az ő népe, ez az ő világa, ez az ő családja. A többi egy napon elmúlik.

Legyen

"Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt. Ő kezdetben Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött." (János 1:1‭-‬3, http://bible.com/920/jhn.1.1-3.RÚF)

A Szó, Aki kezdetben ott volt, Aki Istennél volt és Isten volt, Aki által minden lett és nélküle semmi sem lett, ami létrejött: a Legyen. Minden teremtésnél Őt hívta Isten: "Legyen ...". És aminél Legyent hívták, az lett. "Legyen" lefordítva: Ámen. Ez Jézus Krisztus neve arámiul. Ámen, a hű és igaz tanú, a Szó, az Ige, Aki Isten. Szanszkritül az Ámen: Om, bengáliul, pandzsabiul: Ong. "Legyen", az Ige másképp fogalmazva: "Vagyok". Ez héberül YHVH, Jahve, vagy Jehova. Jahve, Om, Ong, Ámen, Vagyok, Legyen: ezek mind Jézus nevei, aki a Krisztus. Nincs más út Istenhez, csak Jézus, a Vagyok, az Ámen, az Om, az Ong. Mert Jézus és Isten Egy és Jézus Isten. Ő a Szabadító.

2016. május 1., vasárnap

Békesség

Nincs békesség az istenteleneknek. Békessége csak azoknak van, akik Istenéi. Csak az érez békességet bensejében, aki Istent érzékeli szívében. Hiába mondogatják: "Békesség. Békesség. ...", ha belül nincs békesség. Mit számítanak a megerősítések, békességet csak a Békesség Fejedelme adhat. Isten megbékéltetett minket magával Jézus Krisztusban. Őt tette áldozati Báránnyá, akire nézve a békesség eljön a szívbe. De a békesség csak akkor jön el a szívbe, ha megbékülünk Istennel és nem cselekedjük tovább a törvényszegést. A törvényszegés a bűn, s a bűn az a tett, ami nem Istenért történik. Minden, ami nem hitből van, az bűn. Isten akaratának cselekvése a törvény cselekvése és ez hitből származik. A törvény cselekvéséből nem származik élet, de a hitből a törvény cselekvése származik. Isten Lélek és aki elé járul, annak hinnie kell abban, hogy ő létezik. Az ő Fiában való hit pedig azt jelenti, hogy hiszünk abban, hogy ő már szenvedett, békességünk büntetése rajta van. Jézus megszerezte testében a békességet számunkra, kioltva az ellenségeskedést, átokká lett értünk, hogy mi áldássá legyünk. Őbenne van a mi békességünk. Ő a mi békességünk. Az Őbenne való hit által kiáltjuk Istennek: "Atyám". Ő általa van minden értelmet felülhaladó békességünk. Nincs békesség az istenteleneknek. Béküljetek meg Istennel, s a békesség Istene veletek lesz!